Výpůjční řád

Výpůjční řád MKS Letovice – Knihovny

1. Každý čtenář podává písemnou přihlášku, na níž podpisem stvrzuje, že je obeznámen s výpůjčním řádem knihovny a že se zavazuje tento řád plnit. Při zápisu předkládá občanský průkaz a je povinen pověřenému pracovníkovi knihovny poskytnout osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště čtenáře, datum narození a označení jeho závazku ke knihovně (dodržování výpůjčního řádu).

2. Čtenářský poplatek bude určován koncem každého roku podle  provozních možností knihovny. Uživatel obdrží čtenářský průkaz. Za škody vzniklé zneužitím ztraceného průkazu zodpovídá jeho majitel, pokud ztrátu včas neoznámí.

3. Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Po uplynutí této lhůty může knihovník prodloužit na přání čtenáře výpůjční lhůtu o další tři týdny, ovšem jen v tom případě, nežádá-li knihu jiný čtenář. Nevrátí-li čtenář knihu do konce výpůjční lhůty, jsou mu zasílány upomínky. Upomínací výlohy činí. I.upomínka 10,-Kč, II. upomínka 20,-Kč, III. upomínka 30,-Kč, IV. upomínka 50,-Kč a je zasílána z Městského úřadu doporučovanou vrácenkou. I. upomínka se neposílá. Další vymáhání je prováděno soudně.

4. Uživatel má možnost požádat o rezervaci knihy nebo jiného dokumentu, který je toho času půjčen. Nemá-li knihovna dokument ve svém fondu, na požádání čtenáře je výpůjčka zprostředkována meziknihovní výpůjční službou. Za zprostředkování meziknihovní výpůjční služby čtenář uhradí poštovné. V určených případech může knihovna vyžadovat od čtenáře peněžitou zálohu, která je stanovena podle ceny zapůjčeného díla. Po vrácení se záloha vrací.

5. Vzácné knihy, slovníky, encyklopedie, atlasy, obrazová díla a reprodukce se domů čtenáři nepůjčují a jsou mu k dispozici jen v knihovně. Při půjčení dokumentu, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 500,-Kč, může knihovna vyžadovat podpis stvrzenky o půjčení tohoto dokumentu.

6. Čtenář nemá právo půjčovat knihy dalším osobám a je plně zodpovědný za případnou ztrátu či poškození knihy. Ztratí-li čtenář knihu, která není na knižním trhu, hradí knihu peněžitým obnosem, který může dosáhnout až pětinásobek pořizovací ceny knihy. V zájmu ostatních čtenářů je třeba ihned ohlásit výskyt nakažlivého onemocnění v rodině.

7. Knihu si může vypůjčit i neregistrovaný uživatel formou jednorázové výpůjčky. Součástí výpůjčního řádu je ceník služeb.

8. Knihovna poskytuje bezplatný veřejný přístup k internetu.

9. Uživatelé si mohou rezervovat termíny pro přístup na internet mimo výpůjční dobu knihovny telefonicky na čísle 516 474 225.

Komentáře nejsou povoleny.