Knihovní řád

Knihovní řád MKS Letovice – Knihovny

V souladu se zřizovací listinou Městského kulturního střediska Letovice ke dni  1. ledna 2001 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., vydávám tento knihovní řád:

_______________________________________________________________________

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a v souladu se změnami v zák. 341 z  24.5.2006, kterým se mění zák. č. 257/2001 sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby, vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
cb) ústní informace bibliografického, faktografického a všeobecného charakteru
cc) organizace akcí kulturního a vzdělávacího charakteru
cd) pořádání literárních a odborných  besed vzdělávacího charakteru
ce) knihovna poskytuje bezplatný veřejný přístup k internetu
cf) informace z oblasti veřejné správy

2. Služby uvedené v odst. 1 bod ca) – cf) tohoto knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně

3.  Knihovna poskytuje tyto placené služby:
a) registraci uživatelů
b) meziknihovní výpůjční služby
c) reprografické služby ( tisk čb. a bar. textu, zakoupení diskety)
d)   kopírování A4

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb. knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

4.  Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené „Ceníkem“, který je přílohou tohoto knihovního řádu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II.Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Každý čtenář podává písemnou přihlášku, na níž podpisem stvrzuje, že je obeznámen s výpůjčním řádem knihovny a že se zavazuje tento řád plnit. Při zápisu předkládá občanský průkaz a je povinen pověřenému pracovníkovi knihovny poskytnout osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště čtenáře, datum narození a označení jeho závazku ke knihovně (dodržování výpůjčního řádu).

2.  Děti do 15 let se stanou uživatelem knihovny na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

3.  Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, číslo registrace 00010728/001 ze dne 7. 8. 2001.

4.  Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž byl vydán vnitřní předpis o ochraně osobních údajů v knihovně, který je přílohou tohoto knihovního řádu.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná k dodržení pořádku a ochraně majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Nedodrží-li uživatel tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

1. Uživatelé musí ovládat práci s počítačem a dbát pokynů pracovníků knihovny. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

2.  Uživatelé si mohou předem zamluvit místo a to i telefonicky na číslo 516 474 225.

3.  Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení softwaru.

4.  Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé odnést na flash disku.

5.  Mimo službu www je zakázáno používat vlastní e-mail a provozovat počítačové hry.

6.  Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem.

7.  Provozovatel (Městské kulturní středisko Letovice – Knihovna) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

8.  Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

9.  V případě porušení provozního řádu, může být uživatel vykázán pracovníkem knihovny.

10.  Uživatel je povinen respektovat autorsko-právní ochranu dat (viz. zákon č. 121/2000 Sb. – „autorský zákon“)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto knihovního řádu s výjimkou  dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou potřebné k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady. Na pozdější upozornění (např. při vracení) nebude brán zřetel a tyto závady budou brány za způsobené uživatelem.

2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku MVS v příslušné evidenci. Za zprostředkování meziknihovní výpůjční služby čtenář uhradí poštovné. V určených případech může knihovna vyžadovat od čtenáře peněžitou zálohu, která je stanovena podle ceny zapůjčeného díla. Po vrácení se záloha vrací.

3. Uživatel může ústně či písemně požádat o rezervaci dokumentu.

4. Vzácné knihy, slovníky, encyklopedie, atlasy, obrazová díla se domů čtenáři nepůjčují a jsou mu k dispozici jen v knihovně.

Čl. 9

Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Po uplynutí této lhůty může knihovník prodloužit na přání čtenáře výpůjční lhůtu o další tři týdny, ovšem jen v případě, nežádá-li knihu jiný čtenář. Nevrátí-li čtenář knihu do konce výpůjční lhůty, jsou mu zasílány upomínky II. – IV. V. upomínka je zasílána z Městského úřadu doporučeně. Další vymáhání je prováděno soudně. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen knihovně uhradit náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2. V rámci zamezení ztrát je návštěvník knihovny povinen odkládat na vymezeném místě tašky. Čtenář nemá právo půjčovat knihy dalším osobám a je plně zodpovědný za případnou ztrátu či poškození knihy. Ztratí-li čtenář knihu, která není na knižním trhu, hradí knihu peněžitým obnosem, který může dosáhnout až pětinásobek pořizovací ceny knihy.

3. V zájmu ostatních čtenářů je třeba ihned ohlásit výskyt nakažlivého onemocnění v rodině.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Mimo knihovnu může být zapůjčen individuální počet dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení  (evidence na čtenářském průkazu).

4. Do vypořádání pohledávek (upomínek apod.) má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12

Práva a povinnosti uživatelů čítárny

  1. Služeb čítárny může využít občan bez platného čtenářského průkazu.
  2. Nejnovější čísla periodik se půjčují prezenčně po jednom exempláři na dospělém oddělení, kde jsou uživatelé povinni je také vrátit.
  3. Starší čísla časopisů a novin se půjčují absenčně v půjčovně pro dospělé nebo v půjčovně pro děti a mládež.
  4. Uživatelé jsou povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek.
  5. Služby se neposkytují čtenářům opilým, nebo těm, kteří mimořádným znečištěním oděvů a nepřiměřeným chováním obtěžují ostatní uživatele.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IV. Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14

Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

1. Upomínky z prodlení při nedodržení výpůjční lhůty.

2. Ztráta průkazu uživatele – manipulační poplatek.

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

1. uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti (podle občanského zákoníku § 442, odst. 2, kde se stanoví: „ Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Čl. 16

Půjčovní doba

1.  Knihovna – oddělení pro dospělé
archiv.mks-letovice.cz/knihovna
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
Tyršova2
č. tel. 516 474 225

pondělí 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.
úterý 12.00  – 16.00 hod.
pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.

2.  Knihovna – oddělení pro děti a mládež

archiv.mks-letovice.cz
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
Tyršova 2
Tel. 516 474 225
půjčovní doba:
pondělí – pátek 12.30 – 16.30 hod.
v době veškerých prázdnin:
úterý, čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.

INTERNET PRO VEŘEJNOST PŘÍSTUPNÝ V PŮJČOVNÍ DOBĚ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V. závěrečná ustanovení

1. Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel Městského kulturního střediska Letovice.

2. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy.

3. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VI. Přílohy knihovního řádu

1. Ceník placených služeb a poplatků včetně sankčních.

2. Vnitřní předpis o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

_______________________________________________________________________

PhDr. Eva Hejlová, ředitelka MKS Letovice

V Letovicích dne 18. 4. 2011

Komentáře nejsou povoleny.